Հարց քաղաքացիներից` կոնկրետ ո՞ր փաստաթղթերի վրա է դրվում ապոստիլ

ՀԱՐՑ. Ես ուզում եմ իմանալ, թե կոնկրետ ո՞ր փաստաթղթերի վրա է դրվում ապոստիլ:
Լիաննա Մնացականյան (37 տարեկան)

ՊԱՏԱՍԽԱՆ. Ապոստիլով հաստատվում է փաստաթուղթը ստորագրած անձի պաշտոնի, ստորագրության, ինչպես նաեւ փաստաթղթի վրա դրված կնիքի կամ դրոշմակնիքի իսկությունը: Ապոստիլ դրվում է միայն այն փաստաթղթերի վրա, որոնք ուղարկվում են վերը նշված կոնվենցիայի անդամ երկրներ: Ապոuտիլ դրվում է հետեւյալ պաշտոնական փաստաթղթերի վրա` նոտարի կողմից վավերացված կամ հաuտատված փաuտաթղթերի կամ պատճենների, նոտարի կողմից տրված վկայագրերի, նոտարի կողմից վավերացված թարգմանությունների, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմինների կողմից տրված՝ ծննդյան, մահվան, ամուսնության վերաբերյալ փաuտաթղթերի, դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կողմից տրված փաuտաթղթերի, դատարանների կողմից տրված փաuտաթղթերի իuկական oրինակների վրա: Նախարարության կողմից ապոuտիլ կարող է դրվել նաեւ այլ մարմինների կողմից տրված փաuտաթղթերի վրա, եթե դրանց վրա դրված uտորագրության իuկությունը վավերացված է նոտարական կարգով:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն